Federació catalana de cineclubs

Gestionem programacions i serveis cinematogràfics a cineclubs, entitats sense ànim de lucre i administracions

Notícies :: Subvencions

Titular notícies
Nombre de resultats 4 per a subvencions

06/04/2019 - Subvencions per a la creació de públics. Generalitat de Catalunya
Subvencions per al suport a l'organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura

Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions per al suport a l'organització de premis i concursos que fomentin tot un sector dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l'audiovisual, la música i els videojocs, que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura.

S'exclouen:

a) Els premis i concursos l'organització dels quals tingui un pressupost superior a 200.000 euros.
b) Els premis i concursos que se celebrin en el marc de festivals, mostres o cicles, que siguin organitzats per la mateixa persona organitzadora del festival, mostra o cicle.

A l’efecte d’aquestes bases, s’entén per festival, mostra o cicle aquell esdeveniment que programa obres dels àmbits de l’apartat 1 d’aquesta base,  que s’exhibeixen o executen davant d’un públic, que té lloc durant un període específic de temps en una població o poblacions definides prèviament i que té un procediment de regulació del mateix festival,  mostra  o cicle i de la selecció de les obres culturals.

c) Els premis i concursos que s'efectuïn per encàrrec d'una entitat pública o entitat que en depengui o hi estigui adscrita.
d) Els premis i concursos que es desenvolupin exclusivament de forma no presencial.
e) Els premis i concursos que efectuïn els equipaments previstos en l'article 9 del Decret 40/2010, de 16 de març, pel qual s'aprova el Pla d'equipaments culturals de Catalunya 2010-2020 (DOGC núm. 5590, de 18.3.2010) i els equipaments escènics i musicals previstos en l'article 7.1. del Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (DOGC núm. 7300, de 2.2.2017).

Les subvencions previstes en aquestes bases s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 04 al 30 d'abril, amdós inclosos.

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencatA qui va dirigit


Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:
a) Les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits que s'indiquen a la base 1.1.
b) Les agrupacions de les empreses o entitats esmentades a l'apartat a), tot i que no tinguin personalitat jurídica.

No poden optar a aquestes subvencions:
a) Les administracions públiques, les entitats del sector públic institucional, les entitats públiques independents, les corporacions de dret públic, els col·legis professionals i els consorcis.
b) Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural.
 

20/04/2018 - Ajuts per a activitats d'associacionisme cultural
El DOGC núm. 7599 d’avui publica la Resolució CLT/702/2018, de 5 d’abril per la qual es fa públic l’Acord del Consell d’Administració de l’OSIC, per la qual s’aprova la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a l’any 2018, per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme.
 
El període per presentar les sol·licituds és del 17 d’abril al 2 de maig de 2018.
 
D’acord amb que es preveu en el punt cinquè d’aquest Acord, en el cas que la persona interessada sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, a través de l'extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat). En la resta dels casos, la presentació s’ha de fer a través del portal Tràmits del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits), des del qual es pot accedir al formulari normalitzat de sol·licitud i als models del projecte d'activitat o actuació i al del pressupost complet i detallat.
 

01/02/2016 - SUBVENCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ DE FESTIVALS I CICLES AUDIOVISUALS. DATA LLIURAMENT 11 DE FEBRER
Subvencions a l'organització a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així com la seva promoció i difusió
L'objecte d'aquesta línia de subvencions és l’organització a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així com la seva promoció i difusió, que es duguin a terme dins de l’any de concessió de la subvenció. S’estableixen tres modalitats diferents en l’objecte:

a) Festivals, mostres i cicles audiovisuals d’interès industrial i alt impacte de públic i sectorial. S’inclouen les activitats que demostrin viabilitat econòmica i diversificació en les fonts de finançament i que impliquin un retorn econòmic i de caràcter industrial per al sector audiovisual a Catalunya.
b) Festivals, mostres i cicles audiovisuals d’interès cultural específic. S’inclouen els festivals, mostres i cicles que donin a conèixer àmbits poc coneguts de l’audiovisual, obres audiovisuals de difícil accés al mercat o temàtiques d’interès social.
c) Festivals, mostres i cicles audiovisuals que dinamitzin culturalment el territori. S’inclouen les activitats de difusió de la cultura audiovisual i cinematogràfica que es duguin a terme en zones de Catalunya on no hi hagi una oferta suficient d’activitats en l’àmbit audiovisual.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 15 de gener a l'11 de febrer de 2016
Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria:
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

 

04/06/2010 - SUBVENCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ A CATALUNYA D'ESDEVENIMENTS AUDIOVISUALS, AIXÍ COM LA SEVA PROMOCIÓ I DIFUSIÓ
Aquestes bases tenen com a objecte la concessió de subvencions per a l'organització a Catalunya d'esdeveniments audiovisuals, així com la seva promoció i difusió. A títol enunciatiu s'inclouen, entre altres, els festivals, les mostres i els cicles de cinema, així com les activitats de caràcter professional com els mercats, els premis, les jornades i els congressos.

Apunta't a les nostres newsletters
LES NOSTRES IMATGES

Trobada de programadors de cineclubs. Vilafranca del Penedès. 18.06.2016PRESENTACIONS, CURSOS I TALLERS 2016